Kompetencer

Alle konsulenter hos LinKon har en socialfaglig uddannelse samt flere års erfaring i arbejdet med børn, unge og familier med psykosociale problemstillinger.

Familiebehandling

Linkon Familiebehandling  jf. barnets lov § 32 stk. 5

Vi er i LinKon et team af familiebehandlere/terapeuter med forskellige faglige kompetencer.

Vi er ligeledes skolede indenfor forskellige teoretiske retninger, men fælles for alle er bestræbelserne på at arbejde professionelt, med vægt på en anerkendende og støttende tilgang til familierne.

Sandplayterapi

Sandplayterapi er anvendelig og til stor glæde for både voksne og børn fra ca. 4 år. Terapien kan imødekomme behov for at arbejde kreativt, kropsligt/sansende, legende og mindre verbalt.

Sandplay som terapeutisk metode er udviklet i 1950´erne af den schweiziske, analytiske terapeut Dora Kalff. Hun skabte den form for Sandplay, vi nu anvender på baggrund af C.G. Jungs teorier om de ubevidste, kreative kræfter i menneskets psyke.

Sandplay er en terapiform, der foregår i et rum, som er fyldt med figurer og ting med symbolværdi, samt to små sandkasser – en med tørt sand og en med vådt sand – hvor opstillinger eller hændelser kan udvikle sig. I en proces hvor der laves en serie af billeder skabes en fortløbende dialog mellem de bevidste og ubevidste dele af barnets/den voksnes psyke, der igen aktiverer en helingsproces og en udvikling af personligheden.

Metoden er ikke-dirigerende, og giver barnet/den voksne mulighed for at gå i gang med sin proces netop der, hvor barnet/den voksne finder det muligt.

Det antages, at der er en slags indre stræben efter helhed og en søgen efter afbalancering og heling i den menneskelige psyke, på samme måde som det ses efterfølgende, når vores fysiske krop skades og såres.

Sandplayterapi er et virksomt psykoterapeutisk redskab, som giver mulighed for at arbejde med ordløse, blokerede og komplekse vanskeligheder. Sandplayterapi lukker nænsomt og i barnets/den voksnes eget tempo op for problemstillinger, som kan ligge helt tidligt i barnets/den voksnes udvikling. Samtidig kan Sandplayterapien via de symbolske udtryk i sandkasserne danne udgangspunkt for samtaler om aktuelle problemstillinger, der ikke tidligere var ord for. Sandplay er således på en gang aflastende og udviklende.

Ønskes der yderligere information og uddybning af Sandplayterapi henvises til www.dansksandplayinstitut.dk hvor der forefindes artikler om terapien og dens baggrund.

Støtteperson jf. barnetslov §74 & §75

Linkon Støtteperson §74 &  §75

§74 Linkon tilbyder støtte til plejeforældre som har brug for støtte/supervision i forbindelse med deres plejebørn, samt i samarbejdet med forældre/forvaltning.

§75 Linkon yder støtte til forældre med anbragte børn. Formålet med denne støtte er, at forældre med anbragte børn, i højere grad kan opleve anbringelsen og overgangen så omsorgsfuld og uproblematisk som mulig.

Støtten skal søge at løse de problemer, som har været årsag til anbringelsen, med henblik på at støtte forældrene i at varetage omsorgen for barnet eller den unge ved en eventuel hjemgivelse, eller i samvær med barnet eller den unge under anbringelsen.

Støttepersonsordningen kan tilbyde forældrene:

 • At støtte dem til at acceptere anbringelsen og rumme deres reaktioner efter anbringelsen
 • At lytte og være der for deres skyld men også give modspil, når der er behov for dette
 • Støtte til samarbejde med kommunen og hjælpe med at læse og forstå materiale omkring anbringelsen
 • Et godt samarbejde med det sted barnet er anbragt og styrke kontakten mellem forældre og barn.

Støtte

Linkon Efterværn/voksen §76/§85

Linkon tilbyder efterværn til unge over 18 år, som har behov for særlig støtte og en stabil overgang, til en selvstændig voksentilværelse, f.eks. fra en anbringelse.

Støttekontaktpersonen fra Linkon, støtter og vejleder den unge i at håndtere hverdagens praktiske gøremål, beslutninger og handlinger.

Udgangspunktet for efterværnet er et fremadrettet fokus på den unges livssituation og evne til at føre en selvstændig tilværelse, herunder have fokus på at understøtte den unges uddannelse og beskæftigelse samt øvrige relevante forhold, fx økonomistyring og anskaffelse af en selvstændig bolig.

Terapi

LinKon har erfaring med følgende arbejdsområder i familierne:

 • Samtaler med børn/unge og forældre.
 • Strukturering af hverdagen.
 • Hjælp til konflikthåndtering
 • Forældreundervisning
 • Marte Meo
 • Spædbarnsterapi
 • Parterapi
 • Individuelle samtaleforløb
 • Jeg støttende terapi
 • Rådgivning
 • Sorg og Krise bearbejdning
 • Relationsarbejde
 • Koordinering af de professionelle
 • Udvikling af sociale kompetencer
 • Intervenering

Linkon støttet/overvåget samvær

Under anbringelse uden for hjemmet af et barn eller en ung, har begge stadig retten til samvær og kontakt med forældre og eventuelle søskendende.

Linkon tilbyder fagligt kvalificeret personale til at indgå som støtte, hvor der er truffet afgørelse om støttet eller overvåget samvær. Samværet kan foregår I Linkons lokaler, som det kan foregå hos plejefamilien eller andetsteds.

Linkon støtter op om barnet og familien under samværet, og udarbejder ligeledes skriftlige pædagogiske observationer af samværet.

Koordinator

Linkon Koordinator 

Linkon tilbyder koordinatorer i forbindelse med ungdomssanktionen.

Koordinatoren fra Linkon er barnets / den unges personlige rådgiver i hele forløbet, og sikrer, at barnet eller den unge, forældrene og andre relevante parter, inddrages i udformningen af og ansvarliggøres i forhold til de målsætninger, der opstilles i handleplanen..

Støttekontaktperson/praktisk pædagogisk støtte/anden støtte jf. barnets lov §32 stk 2, 3, & 8

LinKon Støttekontaktperson/praktisk pædagogisk støtte

I linkon har vi flere forskellige støttekontaktpersoner/pædagogisk personale. Vores støttekontaktpersoner er alle proffesionelle, med relevant faguddannelse.
En støttekontaktperson i LinKon er typisk uddannet pædagog, socialpædagog, klubpædagog, misbrugskonsulent eller socialrådgiver

Det vigtigste for os, er relationen imellem barnet og den voksne, da vi arbejder udfra en stærk relation med de mennesker vi har med at gøre.
Støttekontaktpersoner/mentorer i LinKon arbejder i tæt dialog med vores øvrige personalegruppe, bestående af: familiebehandlere/familieterapeuter/misbrugskonsulenter, således indsatsen bliver konstrueret efter de igangværende problematikker i familierne.

Støttekontaktopgaverne i LinKon fokuserer ikke kun på barnet/den unge, men er en helhedsorienteret indsats til hele familien, hvor alle parter lige fra forældre til skole og netværk bliver inddraget.

Vi arbejder ikke fra 8-16, men er til rådighed hele døgnet, såfremt familien står i et problem, de ikke kan håndtere.

SE- Traume/Stressterapi

Somatic Experiencing® er en terapeutisk metode, som er virksom til at mindske og opløse stressreaktioner fra chok og traumer. 

Metoden bygger på en fokuseret opmærksomhed på kropsfornemmelser, hvorved kroppens egne naturlige ressourcer kommer i spil, så der genetableres en balance i nervesystemet og stressreaktionerne opløses. 

Teorien bag metoden, som bliver understøttet af nyeste forskning, er, at en traumatisk stressreaktion er en følge af et højt aktiveret nervesystem, hvor spænding og energi er spærret inde i kroppen hvorved der udvikles symptomer. Symptomer kan være kronisk træthed, nedsat koncentrationsevne og kortidshukommelse, migræne, PTSD symptomer og depression. Det er ikke selve begivenheden, der udløser et traume, men personens reaktion på oplevelsen. 

Ved tab af livskraft, glæde og overskud, er det  kroppen, der taler. Kroppen husker det, der er bragt ud af balance. Derfor er kroppen også en del af samtalen i Somatic Experiencing. Det åbner nye veje i terapien, hvor individet lærer at mærke sig selv på nye måder. At regulere vitale sansninger og følelser. Og tage sit liv tilbage. 

Somatic Experiencing® metoden er udviklet af Peter A. Levine, Ph. D i psykologi og biofysik. Han studerede dyrenes reaktion på stress og trusler på livet og undrede sig over at de ikke blev traumatiseret. Ved et livslangt studium af dyrenes og menneskernes reaktioner og vort nervesystems funktion, som vi i vidt omfang har til fælles med dyrene, har han udviklet Somatic Experiencing® som metode. 

Formålet med terapien er at opbygge en modstandsdygtighed i sit følelsesliv, så man ikke længere behøver at benytte automatiskerede uhensigtsmæssige strategier som fx at lukke ned, dissociere eller eksplodere. 

.

SKRIV TIL OS HER

Så kontakter vi dig hurtigst muligt


LinKon ApS
Tolderlundsvej 16, st. • 5000 Odense C
Tlf. +45 51 15 00 52 • Mail: jlc@linkon.dk